Građansko vjenčanje

Ukoliko ste odlučili da sklopite brak, evo nekoliko informacija koje bi trebalo da znate. Tu je i spisak dokumenta koja treba da prikupite, kao i administrativne takse koje je potrebno uplatiti kako biste zakazali vjenčanje.

Napomena: Iznos lokalnih taksi, kao i podaci za uplatu odnose se na brakove koji se sklapaju u Podgorici.

 

Sklapanje braka

Brak se sklapa pred nadležnim organom lokalne uprave na svečan način, u službenoj prostoriji prigodno uređenoj za tu namjenu.
Izuzetno, matičar može dozvoliti da se brak sklopi i na nekom drugom prikladnom mjestu ako to bračni drugovi zahtijevaju i za to navedu opravdane razloge.
U slučaju da matičar utvrdi da nisu ispunjeni svi uslovi za sklapanje braka, usmeno će saopštiti podnosiocima prijave da ne mogu sklopiti brak i o tome sačiniti službenu zabilješku. Podnosioci prijave mogu tražiti da im matičar, u roku od tri dana od dana saopštenja, donese rješenje o odbijanju prijave za sklapanje braka. Protiv ovog rješenja podnosioci prijave mogu izjaviti žalbu nadležnom organu lokalne uprave (Glavnom administratoru) u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.
Po žalbi se donosi odluka u roku od 5 dana od dana prijema žalbe.
U naročito opravdanim slučajevima matičar može dozvoliti sklapanje braka u prisustvu jednog od budućih bračnih drugova i punomoćnika drugog bračnog druga.
Punomoćje mora biti ovjereno i izdato samo radi sklapanja braka. U punomoćju moraju biti navedeni lični podaci punomoćnika i lica sa kojim se, preko punomoćnika, sklapa brak i datum izdavanja punomoćja. Ovo punomoćje važi 90 dana od dana ovjeravanja.
Žalbu protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za sklapanje braka preko punomoćnika podnosioci zahtjeva mogu izjaviti Ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Za sklapanje braka crnogorskih državljana podnosi se:

– Prijava za sklapanje braka (podnosi se na šalteru ili matičaru mjesne kancelarije);
– Izvod iz matičnog registra rođenih za lica koja namjeravaju da stupe u brak (ne stariji od tri mjeseca);
– Dokaz o slobodnom bračnom stanju;
– Fotokopija lične karte (original na uvid);
– Dokaz da je eventualni raniji brak prestao ili proglašen nepostojećim ili ništavim (pravosnažna sudska presuda);
– Rješenje nadležnog suda o dozvoljavanju sklapanja braka – kada se radi o maloljetnim licima;
– Dokaz o uplati administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takse za sklapanje braka u službenim prostorijama: 20,00 EUR-a.
Iznos lokalne administrativne takse za sklapanje braka van službenih prostorija: 100,00 EUR-a.

– Primalac: Budžet Glavnog grada
– Žr.br. 550-3026777-19

Rok: Po prijavi se rješava odmah.

Za sklapanje braka sa stranim državljaninom podnosi se:

– Prijava za sklapanje braka (na šalteru ili u mjesnoj kancelariji);
– Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju za stranog državljanina (pribavlja se u mjestu rođenja stranog državljanina i prilaže u originalu i ovjerenom prevodu);
– Izvod iz matičnog registra rođenih državljanina CG koji namjerava da stupi u brak, ne stariji od tri mjeseca;
– Izvod iz matične knjige rođenih za stranog državljanina – original i ovjereni prevod;
– Uvjerenje o državljanstvu za crnogorskog državljanina koji namjerava da stupi u brak;
– Fotokopija lične karte i pasoša (original na uvid);
– Uvjerenje o prijavljenom boravištu za stranog državljanina;
– Dokaz o uplati administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takse za sklapanje braka u službenim prostorijama: 20,00 EUR-a.
Iznos lokalne administrativne takse za sklapanje braka van službenih prostorija: 100,00 EUR-a.

– Primalac: Budžet Glavnog grada
– Žr.br. 550-3026777-19

Rok: Po prijavi se rješava odmah.